MondialDiagnostics (Amsterdam, Nederland; RSIN 856422204) is een non-profit stichting met als doel de diagnostiek van armoede-gerelateerde ziekten structureel te verbeteren, met de nadruk op, maar niet beperkt tot, landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking.

Introductie

De term “armoede-gerelateerde ziekten” is niet heel nauwkeurig gedefinieerd. De term verwijst naar een groep ziekten, in bijna alle gevallen infectieziekten, die met name in landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking een zware last veroorzaken en daarmee een belangrijk negatief effect hebben op de economische ontwikkeling van die landen. Armoede-gerelateerde ziekten beïnvloeden jaarlijks de kwaliteit van leven van meer dan een miljard mensen, en wereldwijd bezwijken ieder jaar miljoenen mensen aan deze groep van ziekten.

* Armoede-gerelateerde ziekten

De groep van armoede-gerelateerde ziekten (“Poverty-Related Diseases”), omvat de “grote drie” (HIV/AIDS, malaria, en tuberculose), de verwaarloosde tropische ziekten (“Neglected Tropical Diseases”), verwaarloosde zoonotische ziekten (“Neglected Zoonotic Diseases”) en een vierde groep “andere armoede-gerelateerde ziekten” waaronder ook niet-infectieuze ziekten vallen.

De meeste aandacht gaat uit naar de “grote drie”: HIV/AIDS, malaria, en tuberculose, maar het grote aantal andere, vaak minder of niet bekende, infectieziekten dat onder dezelfde noemer valt tast wereldwijd jaarlijks het leven aan van meer mensen dan de “grote drie”. Armoede-gerelateerde ziekten kunnen ook worden geclassificeerd op basis van de ziekteveroorzakers: virale pathogenen, bacteriele pathogenen, protozoa, en parasitaire wormen.

Veel van deze infectieziekten kunnen tot vergelijkbare klinische symptomen leiden, en zonder betrouwbare diagnose krijgen patienten vaak de verkeerde of geen tijdige behandeling. In veel gevallen kan een juiste behandeling, bijvoorbeeld met geschikte antibiotica, indien toegepast in een vroeg stadium van de infectie de patient volledig helpen genezen. Het vaak ontbreken van betrouwbare diagnostische testen die tot een juiste diagnose kunnen leiden blijft een groot probleem, en te laat of helemaal niet behandelen van de ziekte leidt tot langdurige en vaak levensbedreigende gevolgen.

Aan zogenaamde snelle diagnostische testen* is met name grote behoefte in rurale en afgelegen gebieden waar geen of zeer beperkte medische faciliteiten beschikbaar zijn die vaak moeten opereren zonder een goed geoutileerd laboratorium waar de hoogst noodzakelijke diagnostiek uitgevoerd kan worden. Op deze plaatsen zijn snelle diagnostische testen essentieel om zonder laboratorium tot een correcte diagnose te komen, en daarmee de behandeling van armoede-gerelateerde ziekten aanzienlijk te verbeteren. De ontwikkeling van dergelijke testen krijgt nog steeds beperkte aandacht van de industrie, hoewel dit in de laatste jaren wel enige verbetering heeft gezien, vaak omdat de markt te klein is en/of de ontwikkelings-kosten te hoog bevonden worden ten opzichte van het mogelijk economisch rendement.

* Kenmerken van snelle diagnostische testen

  • geen speciale apparatuur en electriciteit nodig
  • minimale training nodig voor geschoold medisch personeel
  • worden uitgevoerd direct naast de patient
  • snel resultaat (10-20 min)
  • geen specifieke opslag en transport condities

De Stichting Mondial Diagnostics is opgericht om aan een grote behoefte te voldoen met het opzetten van de productie en distributie van snelle diagnostische testen in landen met waar een hoge last bestaat door armoede-gerelateerde ziekten. Als basis voor deze benadering dienen een drietal snelle diagnostische testen van Mondial Diagnostics (voor leptospirose, brucellose, en buiktyfus), waarna de capaciteit verder uitgebreid kan worden met andere testen.

In de komende jaren gaat Mondial Diagnostics in meerdere landen en regios de lokale/regionale productie van snelle diagnostische testen helpen opzetten via een kennisoverdracht programma. Tegelijkertijd worden projecten voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische testen geinitieerd in samenwerking met partners in Nederland en daar buiten.

Doelstellingen

Mondial Diagnostics beoogt haar objectief te bereiken door:

1.  Het ontwikkelen, in samenwerking met partners, van nieuwe, simpele, goedkope en betrouwbare snelle diagnostische testen, en het mogelijk maken van lokale productie en distributie van die testen in landen waar deze ziekten nog veelvuldig voorkomen, via:

  • de overdracht van testen en bijbehorende productie protocollen aan lokale partners;
  • het helpen bewaken van de kwaliteit van de lokaal geproduceerde testen; en
  • het verschaffen van hulp bij de inbedding van de testen in de lokale en/of regionale gezondheidszorgsystemen.

2.  Het produceren en verkopen van hoge kwaliteit antigenen voor gebruik in de diagnostische testen.

3.  Het adviseren van derden over alle facetten van de ontwikkeling, fabricage en inbedding van snelle diagnostische testen in gezondheidszorg systemen.

4.  Het bijdragen aan het bewustzijn bij overheden, gezondheids-zorginstellingen en artsen van de voordelen van goede –en de kosten van ontoereikende– diagnostiek van armoede-gerelateerde ziekten.

In dit kader heeft de Stichting de onderneming Mondial Diagnostics ingericht met een directeur die de verantwoordelijkheid draagt voor alle operationele zaken en aan het bestuur van de Stichting rapporteert.

Stichting Mondial Diagnostics

De Stichting Mondial Diagnostics is opgericht op 2 juni 2016 en heeft een exclusieve licentie verkregen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) op snelle diagnostische testen voor de aan armoede gerelateerde infectieziekten brucellose, leptospirose, en buiktyfus, alsmede de procedures voor de bereiding van de antigenen* van de veroorzakers van deze ziekten die een kritische component zijn voor de productie van de diagnostische testen.

Mondial Diagnostics huurt laboratoria en kantoorruimte op het AMC van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

* Antigeen

Een antigeen is een molecuul dat is staat is een reactie van het immuun-systeem op te wekken waardoor het (menselijk) lichaam antistoffen aanmaakt.
Een antigeen kan ook worden gebruikt als bouwsteen van een diagnostische test waarmee antistoffen tegen het organisme (bijv. een bacterie of virus) waar het antigeen vandaan komt gedetecteerd kunnen worden, als indicatie van een infectieziekte.

Mondial Diagnostics wil een structurele verbetering van de diagnose van armoede-gerelateerde ziekten bereiken door het realiseren van locale productie en locale/regionale distributie van snelle diagnostische testen in landen waar deze ziekten op aanzienlijke schaal voorkomen.

Gesprekken met beoogde partners in Afrika hebben onthuld dat binnen nationale gezondheidszorg systemen geen behoefte bestaat aan een relatief duur Westers “kwaliteitsproduct”. Er is een sterke voorkeur om de productie en distributie van testen in eigen hand te nemen en op deze wijze zowel de kosten als de kwaliteit van de testen te kunnen beheersen. Het opzetten van een dergelijke capaciteit vergt echter aanzienlijke kennis en ervaring die pas over vele jaren kan worden opgebouwd.

Mondial Diagnostics ontwikkelt samenwerkingsverbanden in landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking. Partners kunnen overheids- of door de overheid gefinancierde- instituten zijn, of onafhankelijke commerciele locale diagnostica bedrijven. Mondial Diagnostics adviseert de partner met betrekking tot de opzet van de productie van snelle diagnostische testen, de kwaliteitscontrole, en de marketing en verkoop van die testen. Deze advisering wordt gekoppeld aan directe kennisoverdracht op basis van snelle diagnostica voor brucellose, leptospirose, en/of buiktyfus, waaarmee de partner snel één of meerdere producten op de markt kan brengen die aan een locale behoefte voldoen. De directe kosten van de kennisoverdracht worden opgebracht door de locale overheid, externe sponsors, en/of door Mondial Diagnostics. De partner ontvangt na de overdracht een licentie voor de productie en verkoop van de testen en betrekt de antigenen voor de productie van de overgedragen testen van Mondial Diagnostics.

Mondial Diagnostics genereert inkomsten uit de verkoop van antigenen aan partners die de Mondial Diagnostics testen produceren en ook aan andere klanten die hun eigen testen op basis van de Mondial Diagnostics antigenen hebben ontwikkeld. Deze inkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe snelle diagnostische testen, en kunnen ook besteed worden aan het bekostigen van kennisoverdracht naar nieuwe partners.

Activiteiten

Sinds de oprichting op 2 juni 2016 heeft Mondial Diagnostics onderhandelingen voor uitgebreide samenwerkingsovereenkomsten en kennisoverdracht projecten geïnitieerd met meerdere beoogde partners in Africa en daar buiten. Mondial Diagnostics levert antigenen aan partners en klanten in verschillende landen.

Mondial Diagnostics gaat samenwerken met partners (Nederland en elders) om nieuwe diagnostische testen voor armoede-gerelateerde ziekten te ontwikkelen. Mondial Diagnostics zal hierbij een leidende rol spelen in de ontwikkeling, terwijl de partner de test uiteindelijk zal gaan produceren en verkopen, nadat deze in nauwe samenwerking volledig is geoptimaliseerd.

Parallel aan de bovengenoemde projecten die al in gang zijn gezet of met de beoogde partners worden besproken beoogt Mondial Diagnostics ook de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden voor lokale productie en distributie elders in de wereld.

Daarnaast wil Mondial Diagnostics de markt voor de antigenen die de onderneming in Amsterdam produceert verder uitbreiden, en zo inkomsten te genereren die kunnen worden ingezet voor kennisoverdracht projecten waarbij de partner onvoldoende financiële steun beschikbaar heeft, en voor de ontwikkeling van nieuwe snelle diagnostische testen voor armoede-gerelateerde ziekten.

Mondial Diagnostics geeft adviezen aan partners voor het opbouwen van lokale productie van diagnostische testen, en blijft ook daarna de partner ondersteunen met kwaliteitscontrole en het oplossen van problemen. Ook in de marketing van de testen naar patienten en beslissingnemers bij overheden, gezondheidszorg systemen en artsen ondersteunt Mondial Diagnostics de partner, en neemt waar nodig het voortouw in dat process.

Mondial Diagnostics is ook betrokken bij een demonstratieproject in noordelijk Kenia voor de evaluatie van het gebruik van mobiele telefoons in combinatie met snelle diagnostische testen voor het verbeteren van de diagnose en behandeling van armoede-gerelateerde ziekten. De mobiele communicatie-technologie zorgt hierbij voor het digitaal vastleggen en verzenden van de testresultaten naar de arts die vervolgens patienten met een bevestigde diagnose mobiel geld kan overmaken dat specifiek geoormerkt is zodat het alleen voor bezoek aan een kliniek en voor behandeling kan worden besteed.

Team

De onderneming heeft twee medewerksters met vele jaren ervaring in de ontwikkeling van snelle diagnostische testen en de productie van de antigenen. Daarnaast heeft het bestuur van de Stichting Mondial Diagnostics Dr. René Paulussen als Directeur benoemd, die ruim 30 jaar ervaring heeft in de pharmaceutische, biotechnologie, en diagnostica industrie en daarmee een uitgebreid pakket van technisch-wetenschappelijke en zakelijke kennis aan Mondial Diagnostics toevoegt.


Bestuur

De bestuurders van de Stichting Mondial Diagnostics zijn:

Voorzitter:                Prof. dr. Joost Ruitenberg
Penningmeester:    mw. Femke Markus, MSc
Secretaris:                Prof. dr. Tobias Rinke de Wit
Bestuurslid:              Dr. Donald Kalff


Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun functie en werkzaamheden.

De medewerkster en de managing director ontvangen een zakelijke beloning die ligt binnen de normen zoals die gebruikelijk zijn binnen de (semi-)publieke sector.

Financiële verantwoording

De voorbereidende werkzaamheden inclusief het ontwikkelen van de bovenbeschreven strategie en voor het tot stand brengen van de overdracht van kennis en materialen van het KIT naar Mondial Diagnostics is gefinancierd door Cattus Management BV, eigendom van Dr. Donald Kalff. Deze uitgaven worden omgezet in een lening van Cattus Management BV aan de Stichting Mondial Diagnostics. Donald Kalff ondersteunt de onderneming gedurende de eerste twee jaar, vanaf 1 juli 2016, met een donatie van EUR 480.000.

Inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van antigenen, uit demonstratieprojecten, en via kennisoverdracht en advieswerk. Deze inkomsten worden gebruikt om de operationele kosten te dekken. Overschotten uit de inkomsten zullen worden besteed aan het financieren van kennisoverdracht en demonstratieprojecten naar landen waar onvoldoende financiële steun kan worden verkregen, en aan het ontwikkelen van nieuwe producten (snelle diagnostische testen). Mondial Diagnostics, in samenwerking met partners, gaat ook subsidies aanvragen voor product ontwikkelingsprojecten, en verwacht in de toekomst tevens - op beperkte schaal - donaties aan te trekken om de doelen van de Stichting te ondersteunen.

De Stichting Mondial Diagnostics zal een financiële verantwoording afleggen en publiceren op haar website. Het eerste overzicht zal worden gepubliceerd na de afsluiting van het fiscale jaar 2017. Daarna zal jaarlijks een verslag op deze website worden gepubliceerd.